بادرنجبویه

بادرنجویه گیاهی شبیه نعناست که عطرلیمو دارد. در طب سنتی به بادرنجبویه، گیاه ملیس نیز می گویند.

بادرنجبویه

تحریریه تولینک | شنبه, ۶ شهریور ۹۵, ۱۶:۵۶ | طب سنتی

گیاهی معطر، علفی و چند ساله که ارتفاع آن 30 تا 80 سانتی متر است. بادرنجبویه گیاهی شبیه  نعناست  که عطرلیمو دارد. در طب سنتی به بادرنجبویه، گیاه ملیس نیز می گویند.