دیابت، اولین هشدار سرطان لوزالمعده

یافته‌های محققان نشان می‌دهد دیابت می‌تواند علامت هشدار اولیه سرطان پنهان لوزالمعده باشد.

یافته‌‌ای بدست آمده از تحلیل و بررسی حدود یک میلیون فرد مبتلا به دیابت نوع۲ در ایتالیا و بلژیک با نمونه‌های گزارش شده ابتلا به سرطان لوزالمعده نشان می‌دهد آغاز دیابت می‌تواند علامت اولیه و پنهان سرطان لوزالمعده (پانکراس) باشد.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها