ردپای پزشکان در گرایش مردم به داروی قاچاق

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو، گفت: یکی از مهمترین دلایل گرایش مردم به داروی قاچاق، متوجه پزشکان است.

دکتر شهریار اسلامی تبار، مهمترین علل گرایش مردم به داروهای قاچاق عدم توجیه آنها به لحاظ فرهنگی برشمرد و گفت: علاوه بر مردم پزشکان نیز باید در این خصوص توجیه شوند. یکی از مهمترین دلایل گرایش مردم به داروی قاچاق که متوجه پزشکان نیز هست، تجویز و توصیه پزشک به تهیه داروی خارجی به رغم وجود مشابه داخلی و دیگری توصیه پزشک به بیمار در خصوص تهیه برخی داروهایی است که جز داروهای رسمی کشور نیست.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها