تنها با روزانه ۳۰ دقیقه فعالیت، روند پیری را کند کنید
تحریریه تولینک

تلومر ساختار پروتئینی محافظ کروموزم هاست که طول عمر سلول ها را تعیین می‌کند. نتایج تحقیقات اخیر در دانشگاه کالیفرنیا ایالات متحده، ثابت کرده است که کارکرد تلومر رابطه مستقیم با طول عمر دارد. همچنین دریافته‌اند، میزان فعالیت بدنی اصلی‌‌ترین تاثیر را بر روی عملکرد تلومر می‌گذارد.

با توجه به دنیای ماشینی امروز و حتی بدتر از آن‌، الکترونیکی‌ شدن ۹۰ درصد مشاغل، تحرک افراد نسبت به دهه‌های گذشته، بسیار کمتر شده است. بیشتر کارها پشت میزی و نشسته انجام می‌گیرد. اما خبر خوب، نیاز نبودن به فعالیت‌های ورزشی سنگین برای جبران این بی‌ تحرکی‌ست. تنها روزانه ۳۰ دقیقه تحرک، اعم از پیاده روی، دوچرخه سواری، دویدن و یا حتی رقصیدن، جلوی پیری زودرس بیولوژیکی ناشی‌ از عدم فعالیت را خواهد گرفت.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها