شکایت یک زن از ترامپ به اتهام افترا در پرونده فساد اخلاقی

یکی از زنانی که پیشتر دونالد ترامپ را به فساد اخلاقی متهم کرده بودند، شکایت جدید را در رابطه با افترا و دروغگویی علیه رئیس جمهوری منتخب آمریکا مطرح کرد.

یکی از دهها زنی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا را به فساد اخلاقی و «دست درازی» متهم کرده بود، شکایتی جدید را علیه وی در دادگاهی در نیویورک مطرح کرد. این زن، ترامپ را به افترا و دروغگویی در جریان رسیدگی به پرونده شکایت قبلی خود متهم کرده و عنوان داشته که این کار ترامپ، زیان های روحی و مالی را به وی وارد کرده است.

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها