تيلور سويفت، پر درآمدترين موسيقيدان سال ٢٠١٦

.تيلور سويفت با درآمدي بالغ بر ١٣٧ ميليون پوند (چيزي حدود ٧٠٠ ميليارد تومان) پردرآمدترین هنرمند موسیقی در سال ۲۰۱۶ شد

مقاله های مرتبط

متن دیدگاه

دیدگاه ها